Novinky Výrobci Obchodní podmínky, EET O firmě Obchodní síť Velkoobchod Čištění odpadů a kanalizacečtvrtek  25. červenec 2024
 

Obchodní podmínky, Reklamační řád a EET

Obchodní podmínky | Reklamační řád | Elektronická evidence tržeb

OBCHODNÍ PODMÍNKY - NÁKUPNÍ ŘÁD

Provozovatelem tohoto internetového obchodu je společnost AT servis spol. s r.o. se sídlem Plzeň, Husova 73, PSČ 30100, IČO 45355827 (dále jen prodávající).

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, a dále pak dle ustanoveními občanského zákoníku při prodeji zboží běžnému spotřebiteli (fyzické osobě - nepodnikateli) nebo ustanoveními Obchodního zákoníku v případě prodeje zboží podnikatelskému subjektu.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Prodávající se zavazuje, dodat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy záručních a pozáručních servisních středisek, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je prodejna popř.sklad prodávajícího, kde je zboží předáváno dopravci.

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Odesláním objednávky uzavírají obě strany kupní smlouvu, která se řídí ustanoveními Občanského zákoníku popř. Obchodního zákoníku viz bod I. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v den odeslání objednávky, platnou výši ceny, zvolený způsob dopravy a platební podmínky. Ceny jednaného zboží jsou uvedeny u každého nabízeného výrobku elektronického obchodu včetně případných dopravních nákladů.

Prodávající si vyhrazuje, že je oprávněn požádat kupujícího o případnou písemnou autorizaci objednávky.

CENA A PLATBA

Uvedené ceny jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající, jelikož není výrobcem ani přímým dovozcem nabízeného sortimentu, si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za uhrazenou a kupující se stává vlastníkem zboží teprve po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího popř. uhrazením celé částky v hotovosti prodávajícímu nebo pracovníkovi přepravní firmy. Pro úhradu faktury bankovním převodem si kupující vystaví zálohou fakturu. Konečný daňový doklad popř. prodejka za hotové je zasílán společně s dodávkou objednaného zboží a slouží současně jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. /Viz Velkoobchod/.

DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. V případě, že je zboží skladem, tak jej prodávající vyexpeduje, tzn. předá dopravci hned následující pracovní den po obdržení objednávky. V případě, že objednané zboží není skladem nebo ho nebude možné dopravci předat do 3 pracovních dnů od obdržení objednávky, oznámí prodávající tuto skutečnost neprodleně kupujícímu.

DOPRAVNÍ PODMÍNKY

Prodávající si vyhrazuje právo určit, popř. změnit způsob přepravy, a to s ohledem na objem, hmotnost a možnost případného poškození dodávky. Je-li nabídnuta kupujícímu při objenávce alternativní přeprava, může si zákazník zvolit způsob přepravy.

Kupující zboží od přepravce řádně převezme, zkontroluje neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto vyznačí na přepravním listě a neprodleně oznámí prodávajícímu. V případě shledání porušení či poškození doporučujeme kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu odmítnout! Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura slouží zároveň i jako daňový doklad je pak přiložena v označeném balíku.

ZÁRUKA A REKLAMACE

Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje reklamačního řádu, který najde v hlavním menu webových stránek www.atservis.cz

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující může odstoupit od kupní smlouvy nejpozději do 14-ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodů. Náklady spojené za přepravu pro vrácení zboží hradí kupující. Kupující je povinen vrátit zboží zpět nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení kupní smlouvy. Prodávající je povinen vrátit platbu nejpozději do 14-ti dnů od jeho doručení.

PROHLÁŠENÍ O SOULADU S GDPR

Naše společnost nakládala s osobními údaji (OÚ) našich zákazníků vždy s úctou a s pečlivostí. Do 25. května 2018 jsme se řídili zákonem 101/2000Sb. o ochraně OÚ. Nyní, v duchu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) prohlašujeme, že jsme učinili veškerá opatření k zajištění souladu s tímto zákonem.

ADR

Odběratel se v případě sporu může obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů ADR při ČOI na www.adr.čoi.cz

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Nákupní řád je platný od 1.1.2006.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Povinnost kupujícího

Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodejce o případných zjištěných závadách.

Oprávněnou reklamaci je možné podat těmito způsoby:
 • a) emailem
 • b) doručením na adresu prodejny
 • c) osobním doručením do prodejny
 • d) osobním doručením do autorizovaného servisu v místě Vašeho bydliště uvedeného v zár. listě
Kupující je povinen:
 • a) uvést co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů
 • b) doložit doklad o vlastnictví zboží - fakturou nebo pokladním dokladem

Povinnost prodávajícího

O reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do tří pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží a vyrozumí o tom reklamujícího formou elektronické pošty, pokud se strany nedohodnou jinak.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak.

II. UPLATNĚNÍ REKLAMACE V ZÁRUČNÍ LHŮTĚ

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s Občanským zákoníkem a vztahuje se na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží je přikládána účtenka popř. faktura, záruční list, pokud tento není přibalený a námi potvrzený u zboží již od výrobce.

Souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu (dopravní listiny dopravci) při převzetí zboží. Pokud si zboží neodebírá osobně, tak se rozumí převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství) a nebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný dodací list, je povinen ihned, nejpozději však do tří dnů, podat písemnou zprávu na adresu dodavatele.

Záruční podmínky

1) Délka záruky je uvedena na dodacím anebo záručním listě a začíná se počítat ode dne vystavení. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl případně výrobek v záruční opravě. V případě výměny výrobku se záruka neprodlužuje.

2) Jakmile reklamace bude vyřízena, tak servisní středisko vyzve zákazníka k odběru zboží a nebo jej zašle kupujícímu zpět prostřednictvím některé dopravní služby. V případě oprávněnosti reklamace hradí dopravné zpět zákazníkovi prodejce.

3) Nárok na uplatnění záruky zaniká v těchto případech:

 • poškozením zboží při přepravě, pokud byla zajišťována kupujícím
 • porušením ochranných pečetí nebo nálepek pokud na zboží jsou
 • neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím, které je v rozporu s uživatelskou příručkou či návodem
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám použití uvedených v dokumentaci, příručce či návodu
 • poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním, které je v rozporu s návodem v uživatelské příručce

V případě neoprávněné reklamace budeme nuceni opravu účtovat.

4) dodavatel si vyhrazuje právo nahradit vadné a případně neopravitelné zboží novým popř.jiným zbožím se stejnými parametry.

Reklamační podmínky

Reklamace vyřizuje zpravidla prodejce ve své opravně popř. autorizovaná servisní střediska, jejichž seznam najdete v záručním listě nebo v návodu k obsluze u výrobku.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.1.2006. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

Elektronická evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

developed by Brainweb.cz
nahoru

Adresa:

AT SERVIS s. r. o.
Husova 73
Plzeň
301 00

Tel.: +420 377 221 789
Fax: +420 377 22 46 76
E-mail:
shop@atservis.cz
IČ: 453 55 827
DIČ: CZ 453 55 827
Přihlášení

Registrace
Ztráta hesla

Husqvarna autorizovaný dealer

Změna pracovní doby

Dne 18.11.2023 provozovna uzavřena z důvodu dovolené.

Změna pracovní doby:

Od 1.10.2023 - 29.2.2024:

PO-PÁ 8.00 - 16.00 hod
SO 8.00 - 12.00 hod

Nákup na splátky